Belépés  \/ 
x
x
Regisztrálás  \/ 
x

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

1. Bevezetés

A Ötletes Megoldások Kft. (székhely: 1092 Budapest, Erkel u. 13/a. cégjegyzékszám: 01-09-203238, adószám: 25158746-2-43), a otletesmegoldasok.hu weboldal üzemeltetõje - a továbbiakban, mint: otletesmegoldasok.hu, jelen szabályzatban fejti ki a hatályos jogszabályoknak megfelelõen a közte és regisztrált felhasználói- továbbiakban mint: Felhasználó, Igénybe vevõ - közötti adatszolgáltatási-, adat-felhasználási elveket, jogokat és kötelezettségeket.

Adatkezelõ magára nézve kötelezõnek ismeri el jelen jogokat és kötelezettségeket tartalmazó szabályzat tartalmát.

Adatkezelõ kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban, valamint a jelen szabályzatban foglalt elvárásoknak.

Adatkezelõ fenntartja magának a jogot jelen szabályzat mindenkori, egyoldalú megváltoztatására, felhasználói megfelelõ módon és idõben történõ elõzetes tájékoztatása mellett.

Adatkezelõ elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja felhasználói információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelõ a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan intézkedést, mely az adatok biztonságát a lehetõ legnagyobb mértékben garantálja. Adatkezelõ alább, pontokba szedve ismerteti adatkezelési elveit, mind saját mind a Felhasználók jogait és kötelezettségeit, elvárásait, melyeket saját magával, mint adatkezelõvel, illetve Felhasználóval szemben megfogalmazott, és betart, illetve betartását elvárja. Az adatkezelés szabályai harmonizálnak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

1) 2001. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2) 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésérõl (DM tv.);

3) 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl (Eker. tv.);

4) 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésrõl (Eht.). A jelen szabályzatban használt fogalmak magyarázatát lásd a szabályzat végén található Fogalommagyarázat címszó alatt.

2. Adatkezelési alapelvek

2.1. Személyes adat kezelése:

Személyes adat akkor kezelhetõ, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Cselekvõképtelen és korlátozottan cselekvõképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselõjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen elõforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

2.2. Nyilvánosságra hozatal

Törvény közérdekbõl elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása szükséges.

2.3. Személyes adatok védelme

A személyes adatok védelméhez fûzõdõ jogot és az érintett személyiségi jogait, az adatkezeléshez fûzõdõ más érdekek nem sértheti.

Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetõleg az adatkezelõ által meghatározott keretek között felelõs a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért.

2.4. Az adatkezelés célhoz kötöttsége

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhetõ, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Az érintettet - egyértelmûen és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényrõl, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyérõl, az adatkezelés idõtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetõségeire is.

2.5. Adattovábbítás nyilatkozat

A SimplePay rendszerén keresztül végzett bankkártyás fizetés esetén a Felhasználó (Vásárló) tudomásul veszi, hogy a Vállalkozás (1092 Budapest, Erkel u. 13/A ), mint adatkezelő által üzemeltetett www.otletesmegoldasok.hu honlap felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére.

Az adatkezelő által továbbított adatok köre: vásárló neve, email címe, számlázási cím adatok szállítási cím adatok.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:

http://simplepartner.hu/PaymentService/Fizetesi_tajekoztato.pdf

SimplePay tájékoztató vásárlóknak:

https://www.simplepay.hu/vasarloknak

2.6. Adatbiztonság

Az adatkezelõ, illetõleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

3. Személyes adatok

Ismét szeretnénk felhívni figyelmét, hogy a személyes adatok közlése, és az azon alapuló kezelése ÖNKÉNTES HOZZÁJÁRULÁSON alapul, melyet jelen szabályzat elfogadásával megadottnak tekintünk. Amennyiben Felhasználó nem ért egyet a jelen adatvédelmi szabályzatba foglalt személyes adatkezelésével, úgy ne fogadja el ezt a szabályzatot. A regisztrációval a szabályzatot automatikusan elfogadottnak tekintjük. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, úgy kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

3.1. Személyes adatok kezelése- az oldal Látogatói

Az otletesmegoldasok.hu oldalra történõ látogatás során, Adatkezelõ statisztikai okokból rögzíti és 12 hónapig tárolja Felhasználók:

• IP címét

• a látogatás idõpontját

• a megtekintett oldal címét

Adatkezelõ az optimálisabb szolgáltatás nyújtása érdekében a Felhasználó számítógépén Adatkezelõ esetleg cookie-t, adatcsomagot helyezhet el, melyet Felhasználó törölhet, illetve letilthat.

3.2. Személyes adatok kezelése- regisztrált tagok

Az otletesmegoldasok.hu által nyújtott szolgáltatás egyes részeit csak regisztrált felhasználók vehetik igénybe. A regisztrációs folyamat során a Felhasználónak kötelezõen meg kell adni a következõ adatokat:

• Név

• Cím

• Email cím

• Telefonszám

Az adatok megadására az adásvételek-lebonyolítása miatt van szükség. Ezek az adatok a felhasználó azonosítására, a többi felhasználótól való megkülönböztetésére szolgálnak.

A megadott adatokat módosítani lehet, ha levelet küld részünkre az info@otletesmegoldasok.hu email címre vagy 1092 Budapest, Erkel utca 13/A. címünkre. Amennyiben szeretné, hogy adatait töröljük a rendszerbõl, megteheti egy, moderátornak küldött levéllel, az info@szasi.hu email címre. Adatkezelõ minden egyes regisztrált Felhasználó email címét továbbítja az otletesmegoldasok.hu hírlevél- listájára, így Felhasználóink automatikusan megkapják az otletesmegoldasok.hu hírleveleit is, melyekrõl a hírlevélben feltüntetett link segítségével lehetõségük van leiratkozni.

3.3. Adattovábbítás

A Ötletes Megoldások Kft. által üzemeltetett otletesmegoldasok.hu oldalon Adatkezelõnél regisztrált felhasználók, Adatkezelõnél tárolt bizonyos adatait (név, cím, telefonszám, vásárolt termék) Adatkezelõ átadja a szállító, futár számára, a felhasználók ehhez a jelen adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával hozzájárulnak, ez ellen a késõbbiekben semmilyen kifogással, panasszal, nem élhetnek.

3.4. Kapcsolattartás

Amennyiben oldalunk igénybevétele során kérdése, problémája van, várjuk észrevételeit a fõoldalon, céginfo, kapcsolat link alatt elhelyezett elérhetõségeink valamelyikén. Cégünk a beérkezett leveleket, a küldõ nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétõl számított legfeljebb hat hónap elteltével törli.

3.5. Felelõsség kizárása

Tájékoztatjuk, hogy az Önök által megosztott tartalomért semmilyen felelõsséget nem vállalunk, különösen igaz ez a személyes adatokat (pl. arcképmás, hang) is tartalmazó dokumentumok nyilvánosságra hozatalára, vagy azokkal kapcsolatos más adatkezelési mûveletekre, mely adatkezelésekhez az érintett elõzetes hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás beszerzése a felhasználók feladata.

Fontosnak tartjuk tájékoztatni felhasználóinkat, hogy az általuk megadott személyes adatok, kapcsolatrendszerükre utaló információk olyan értékes adatok, amelyekkel egyesek visszaélhetnek.

Amennyiben valamely felhasználó profilját törli, vagy törlésre kerül, megosztott tartalmának egy része – név nélkül – továbbra is elérhetõ maradhat.

3.6. Ami eddig kimaradt

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekrõl az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetõleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a cégünket, melynek eredményeképpen kiadja a megkeresésben foglalt adatokat az illetékes szerveknek.

3.7.- Adattárolás

Adatkezelõ által kezelt adatok és adatfeldolgozó számítástechnikai rendszerei a következõ címen találhatóak:

1092 Budapest, Erkel utca 13/A

Az adattárolás során Adatkezelõ betartja az 1998. évi VI. törvény az egyének védelmérõl a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetésérõl c. jogszabály rendelkezéseit, ennek értelmében:

3.8 Az adatok minõsége

A személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során:

a) az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni;

b) az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérõ módon nem szabad felhasználni;

c) az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl;

d) az adatoknak, pontosaknak és-, ha szükséges- idõszerûeknek kell lenniük;

e) az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetõvé.

A otletesmegoldasok.hu olyan mûszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelmérõl, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkezõ kockázatoknak megfelelõ védelmi szintet nyújt. 2005. évi LIII. törvény az egyének védelmérõl a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt Egyezménynek a felügyelõ hatóságokról és a személyes adatok országhatárokat átlépõ áramlásáról szóló, Strasbourgban, 2001. november 8-án kelt Kiegészítõ Jegyzõkönyve kihirdetésérõl, a 2. Cikk értelmében járunk el.

1. Minden egyes Fél csak akkor engedélyezheti a személyes adatok továbbítását olyan címzett részére, aki vagy amely olyan állam vagy szervezet joghatósága alá tartozik, amely nem részese az Egyezménynek, ha az az állam vagy szervezet megfelelõ szintû védelmet biztosít a célzott adattovábbítás során.

2. Jelen Jegyzõkönyv 2. Cikkének 1. pontjában foglaltaktól eltérõn, minden egyes Fél engedélyezheti a személyes adatok továbbítását:

a) ha ezt hazai joga lehetõvé teszi:

- az adatalany meghatározott érdekére tekintettel, vagy

- jogszerû nyomós érdekre, különösen fontos közérdekre tekintettel, vagy

b) ha a továbbításért felelõs adatkezelõ olyan, elsõsorban szerzõdésben kikötött, biztonsági intézkedéseket tesz, amelyeket az illetékes felügyelõ hatóságok a hazai jog szempontjából megfelelõnek találnak.

3.9. Felhasználó jogai, jogorvoslati lehetõsége

A otletesmegoldasok.hu felhasználója tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésérõl, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. Felhasználó kérésére cégünk tájékoztatást ad az általa kezelt, illetõleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idõtartamáról, az adatfeldolgozó nevérõl (pl. szállító, fuvarozó), címérõl (székhelyérõl) és az adatkezeléssel összefüggõ tevékenységérõl, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Adatkezelõ kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõ alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthetõ formában megadja a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

A személyes adatot a otletesmegoldasok.hu törli, ha

- megállapításra került, hogy kezelése jogellenes;

- az érintett kéri;

- az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerûen nem korrigálható

- az adatkezelés célja megszûnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

- azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

- a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelõ vagy az adatátvevõ jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

- a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

- a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetõvé teszi.

Adatkezelõ a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményérõl a kérelmezõt írásban tájékoztatni. Amennyiben az érintett nem ért egyet Adatkezelõ döntésével, az ellen

- annak közlésétõl számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az otletesmegoldasok.hu az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni.

Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetõséggel, panasszal az Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmû, kérjük, írja meg nekünk az info@otletesmegoldasok.hu email címre, és kollégánk megválaszolja kérdését.

4. Fogalommagyarázat

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemzõ ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelõ tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó

személyes adatok – teljes körû vagy egyes mûveletekre kiterjedõ – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelõ: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely mûvelet vagy a mûveletek összessége, így különösen gyûjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzõk (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történõ hozzáférhetõvé tétele; nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történõ hozzáférhetõvé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott idõre történõ korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési mûveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a mûveletek végrehajtásához alkalmazott módszertõl és eszköztõl, valamint az alkalmazás helyétõl, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki vagy amely szerzõdés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerzõdést is – adatok feldolgozását végzi;

adatfelelõs: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezõen közzéteendõ közérdekû adatot elõállította, illetve amelynek a mûködése során ez az adat keletkezett;

adatközlõ: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelõs nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelõs által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi; adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelõvel vagy az adatfeldolgozóval.

ELÉRHETŐSÉGEK

Web: www.otletesmegoldasok.hu
E-mail: info@otletesmegoldasok.hu
Telefon: +36 20 537 50 70

SEGÍTSÉG

INFORMÁCIÓK

SZOLGÁLTATÁSOK